Đếm từ::   0
Đếm nguyên âm::   0
Đếm phụ âm::   0
Ký tự khác::   0
Tổng cộng:   0

Cách sử dụng trình đếm từ tiếng Ý này

Nhập văn bản tiếng Ý và công cụ này sẽ đếm xem có bao nhiêu chữ cái, từ, nguyên âm và phụ âm.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.