Cách tạo bài tập điền vào chỗ trống cho người học tiếng Ý

Công cụ này tạo bài tập có các chỗ trống để học viên tiếng Ý điền đáp án, theo ví dụ bạn đưa ra.

Nhấp vào một từ trong văn bản và từ đó sẽ được đặt trong ngoặc (như một ví dụ) với chỗ trống phía trước để học viên viết đáp án của họ. Ví dụ: “I like watching television” sẽ trở thành “I like watching ________ (television).” Ý tưởng ở đây là học viên cần hoàn thành câu với từ tương tự;  chẳng hạn "I like watching documentaries".

Bạn có thể chọn phông chữ tiếng Ý, cỡ chữ cũng như tiêu đề bài tập. Việc in ra giấy cũng rất đơn giản.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.